fotka starosty oříznutáVážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám prostřednictvím prosincového vydání našeho zpravodaje popřál krásné a pokud možno klidné období adventu a vánočních svátků. Byť to nemusí být vždy snadné, zkusme předvánoční shon a stres co nejvíce potlačit a co nejvíce si naopak vychutnat pohodovou a duchovní stránku Vánoc. Zároveň mi dovolte popřát vám i naší krásné městské části úspěšný rok 2020.

Marek Viskot
váš starosta

ReneCernyFVážení spoluobčané a přátelé,
začíná vánoční čas přání, klidu, setkávání a vzpomínek. Dovolte mi proto, abych se i já přidal a popřál Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, a hlavně hodně zdraví, úspěchů a štěstí do celého nadcházejícího roku 2020. Zároveň se těším na spolupráci při dalším rozvoji naší městské části.
René Černý, místostarosta

Na své 14. schůzi 13. 11. 2019 rada městské části:
• schválila předběžný návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• doporučila zastupitelstvu městské části schválit žádost o půjčku z Fondu kofinancování Magistrátu města Brna v rámci projektu Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 kusů balíčků na Mikulášskou besídku, konanou 8. prosince 2019,
• nenavrhla žádnou změnu v obecně závazných vyhláškách statutárního města Brna, které určují spádové obvody mateřských a základních škol,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla a ve zvýšení ceny,
• nesouhlasila se změnou části Územního plánu města Brna, týkající se MČ Brno–Jehnice (změnou zemědělského půdního fondu a ploch pro veřejnou vybavenost / školství na čisté bydlení a plochy komunikací a prostranství místního významu a změnou zemědělského půdního fondu na plochu pro veřejnou vybavenost / školství), neboť tato změna (předpokládající výstavbu až 52 rodinných domů) výrazně negativně ovlivní životní prostředí obyvatel ulic Tumaňanova, Jandáskova a Gromešova, a to především narůstající dopravou, vedenou jedinou trasou spojující Mokrou Horu, Jehnice a Ořešín s centrem města,
• schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL, a. s., Československého exilu 8, Praha 4.

Dana Filipi, místostarostka

V pondělí 23. 12. 2019 bude Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost. V úterý 31. 12. 2019 bude provozní doba podatelny časově omezena od 8:00 do 12:00 hodin.
Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

I letos připravila řečkovická radnice tradiční promítání filmů pro své občany v seniorském věku. Promítat se bude v sále zastupitelstva na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, začátky vždy v 10,00 hod. V úvodu se můžete těšit na úvodní slovo MgA. Radka Hakla M.A., který Vás s filmem také seznámí.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

8. 1. 2020 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI / francouzská komedie/
15. 1. 2020 LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU / komedie USA/
22. 1. 2020 VRÁSKY Z LÁSKY /komedie ČR/
29. 1. 2020 PSÍ POSLÁNÍ /romantický rodinný film/
5. 2. 2020 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI / romantická komedie USA /
12. 2. 2020 MUŽI V NADĚJI / komedie ČR /
19. 2. 2020 ŽENY V POKUŠENÍ / komedie ČR /
26. 2. 2020 LÁSKA A JINÉ POHROMY / britská komedie /
4. 3. 2020 DÁNSKÁ DÍVKA / psychologický film Dánsko /
11. 3. 2020 NEŽ JSEM TĚ POTKALA / britská romantická komedie /

fotka starosty oříznutáDětem opravujeme školy, pak je překvapíme čerty

Podpora mateřských a základních škol je jedním z významných a prakticky nikdy nekončících úkolů městské části. Staráme se o školní budovy, zahrady či sportoviště. Letos bylo nejživěji na Horáckém náměstí, kde jsme v září dokončili dlouho potřebnou rekonstrukci dopravního hřiště. Za perfektní spolupráci u tohoto projektu bych rád poděkoval vedení města Brna i pracovníkům Brněnských komunikací.

Naše městská část byla na Horáckém náměstí také investorem akce s názvem „Bezbariérovost, konektivita a revitalizace zeleně.“ Hlavní část prací spočívala v přístavbě výtahu k pavilonu „B“ budovy základní školy, aby byl umožněn snadnější pohyb imobilních žáků. Zároveň bylo v každém ze tří nadzemních podlaží pavilonu vybudováno bezbariérové WC.

Z úrovně školy byl realizován projekt “Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí”, financovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt spočívá v renovaci školní zahrady, která je využitelná i při výuce žáků. Povedla se obnova přírodní učebny, hmatové stezky a mnoho dalších prvků.

Věřím, že nejen děti ve školním věku budou mít radost z novinky v kalendáři, kterou jsme připravili na začátek prosince. V pátek 6. prosince přivítáme v areálu bývalého pivovaru za radnicí Čerty z Lipůvky s jejich představením. Pozvánku na akci naleznete v tomto čísle zpravodaje. Děkuji místostarostce Daně Filipi za její nápad a jeho realizaci.

Na závěr svého článku připomínám, že od 1. do 29. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi 53 soutěžícími projekty jsou čtyři, které bude možné v případě úspěchu realizovat na území naší městské části. Předem děkuji za jejich podporu. Byl bych moc rád, kdyby se jim podařilo zařadit se mezi nejúspěšnější projekty města.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 2

ReneCernyFNesouhlas s návrhem změn Územního plánu města Brna
Jak jistě mnozí z Vás víte, město Brno stále nemá vypracován a schválen územní plán, který je pro rozvoj každé městské aglomerace velmi důležitý. Z toho důvodu jsou celá léta ze starého územního plánu vyjímány návrhy na změny, které jsou poté projednány a následně schváleny či zamítnuty. Návrhy na změny podávají obce, města, kraje, podnikatelské subjekty, fyzické osoby apod. To byl také případ navrhované změny Územního plánu města Brna, týkající se plánované výstavby v Jehnicích, o kterém jsem Vás před časem v Řeči informoval. Naše stanovisko bylo nesouhlasné, zejména kvůli zvýšené frekvenci dopravy v Řečkovicích, ale zejména na Mokré Hoře.
Bohužel musím konstatovat, že s návrhy změn územní plánu se doslova, dovolte mi ten výraz, roztrhl pytel. Magistrát města Brna, resp. Odbor územního plánování a rozvoje vydal návrh Změn Územního plánu města Brna (ÚP) vybraných ke zkrácenému postupu řízení. Vedení naší městské části prostřednictvím rady městské části (RMČ) nesouhlasí se dvěma navrhovanými změnami. Jedná se o rozšiřování ploch pro výstavbu v Ořešíně, bez řešení dopadu dopravní obsluhy na obydlené území v Řečkovicích a Mokré Hoře, a to za situace, kdy v k. ú. Ořešín je značná část ploch dosud nezastavěná a jedná se tak o rozvoj jedné městské části na úkor druhé, což je, dle našeho názoru, v rozporu s úkoly a cíli územního plánování. Důvody jsou tedy stejné jako v případě plánované výstavby v Jehnicích. Druhé nesouhlasné stanovisko přijala RMČ v případě návrhu změn při ulici Měřičkova (objekt bývalých jeslí vedle mateřské školky). Důvodem je nerespektování podmínky požadované pro stanovení míry využití území. Zastupitelstvo městské části v minulosti souhlasilo s pořízením změny ÚP s podmínkou IPP (index podlažní plochy) 0,7. Nový návrh na změnu stanovuje IPP 1,5, což považujeme za nepřijatelné, umožnilo by to zástavbu ve hmotě neslučitelné s charakterem okolní zástavby. Dotčený pozemek je umístěn mezi plochou s řadovými rodinnými domy se zahradami a pozemkem s budovou mateřské školy. Zmíněná stanoviska jsem jménem městské části přednesl na veřejném projednání výše uvedených změn ÚP a budou doručena i písemně Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty foto

Na své 12. schůzi 25. 9. 2019 rada městské části:
• schválila výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na služby „Tisk zpravodaje ŘEČ“,
• schválila program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• schválila záměr pronajmout nebytový prostor v domě Novoměstská 39-41,
• schválila záměr propachtovat část pozemku v k. ú. Řečkovice (zahrádka v lokalitě Podhájí III),
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO) nabídku předloženou společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu Měřičkova 46 (bývalá kotelna) s firmou VG GROUP INVEST, s. r. o., se sídlem Kolaříkova 1, 621 00 Brno,
• souhlasila se záměrem SVJ Novoměstská 3, Žitná 21 a Žitná 23 na revitalizaci vnitrobloku a doplnění a údržbu zeleně u uvedených bytových domů, který bude předkládán k žádosti o získání dotace z programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2020“.

Na své 13. schůzi 15. 10. 2019 rada městské části:
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Tisk zpravodaje ŘEČ“ nabídku předloženou společností Gill, s. r. o., se sídlem Hapalova 42a, Brno a současně schválila smlouvu s uvedenou společností,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2020 ve dnech 7. – 9. srpna a jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2020 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,
• schválila termíny, místo a dobu uzavírání sňatků v roce 2020,
• schválila smlouvu o nájmu zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se spolkem VINNÁ LÓŽE Koštýř, zastoupeným p. Ing. Michalem Kováčem, se sídlem Pálavské náměstí 2, 628 00 Brno, za účelem uspořádání řízené degustace a souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účelem propagace uvedené akce v listopadovém čísle zpravodaje ŘEČ,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2019 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO), spočívající v prodloužení termínu dokončení díla a v navýšení ceny.

Dana Filipi, místostarostka

Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města Brna. O tom, které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané! Hlasovat můžete od 1. do 29. listopadu. Každý občan Brna má k dispozici 5 hlasů kladných a 2 záporné, přičemž jednomu projektu může dát až 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný. Vítěznými projekty budou ty, které získají nejvíce kladných hlasů a vejdou se v součtu do částky 35 milionů Kč, která byla pro letošní ročník vyčleněna. Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na brnoid.cz. Jestli chcete hlasovat raději osobně, využijte některou z poboček Knihovny Jiřího Mahena nebo se za námi zastavte 13. listopadu mezi 10. a 18. hod. na ústřední pobočce na Kobližné.
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má ve finále hned čtyři projekty! Řečkovicemi s Járou Cimrmanem, navržený panem Františkem Pokorným, Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích od pana Petra Lesenského, Víceúčelové hřiště Boskovická od pana Josefa Jelínka a Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt, navržený panem Michalem Polanským, který navrhl i projekt pro celé Brno Ušetři vodu a zalej strom!
Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa všech finálových projektů a vybrat si své favority. Hlasujte! My dáme na vás!
Kancelář participace

Gymnázium Brno-Řečkovice nabízí volné pracovní místo pomocné kuchařky do školní jídelny na hlavní pracovní poměr.
Nástup ihned nebo dle dohody.
Požadujeme zdravotní způsobilost, praxe ve školní jídelně výhodou.
Kontakt a bližší informace: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
Kontaktní osoba: Leona Hejčová, tel.: 734 313 098, 549 274 011, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Již třetím rokem Brňané využívají úspěšný dotační program na tzv. e-šalinkartu.
Dotace ve výši 1 425 Kč je poskytována od roku 2017 na zakoupenou elektronickou základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku MHD pro zóny 100 a 101. V letošním roce Oddělení motivačních programů Magistrátu města Brna eviduje již 33 000 žádostí, což představuje značný nárůst oproti předchozím rokům.
Žádost o dotaci lze podat přes ověřený uživatelský účet na webu www.brnoid.cz, a to nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení jízdenky. Dotace je přiznána každému, kdo je v Brně poplatníkem místního poplatku za komunální odpad, není od jeho placení plně osvobozen a nemá na tomto poplatku dluh. Více informací najdete na novém webu www.ekodotace.brno.cz.
Cílem dotace je motivovat občany, kteří k pohybu po městě využívají individuální automobilovou dopravu, aby dali přednost MHD a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Upozorňujeme na novou zákonnou povinnost, platnou od 1. ledna 2020. Od této doby by měl být každý pes označen mikročipem. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Neoznačeným psů nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako platné a majiteli může být uložena pokuta
-red-

09 Vítání občánků foto 1V sobotu 5. října přivítali starosta Marek Viskot a místostarosta Filip Hrůza 23 nových občánků Řečkovic a Mokré Hory.

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázali svými hudebními vystoupeními Maruška Soběslavská a bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci Základní umělecké školy Universum. Děkujeme všem, kteří se letos vítání občánků zúčastnili, a přejeme šťastným rodičům vše nejlepší. Další vítání se uskuteční příští rok na jaře.

Lucie Říhová, ÚMČ

stomečekRadnice městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora pořádá již tradiční akci
Řečkovický vánoční strom
KDY: 2. 12. 2019 v 15.00 hodin
KDE: vedle kostela před Vavřineckou restaurací
Vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Touto formou vyjadřujeme velké poděkování zaměstnancům oddělení životního prostředí, kteří ve velice krátkém čase zajistili odstranění propadlého chodníku vedle šachty odpadních vod před vchodem do našeho bytového domu Kárníkova 16. Po zdokumentování stavu a provedení kamerové zkoušky odpadního potrubí následovalo urychlené provedení opravy dlažby chodníku. Ještě jednou díky.
obyvatelé bytového domu Kárníkova 16

fotka starosty oříznutáVelká zasedací místnost na naší radnici se ve středu 18. září zaplnila diskutujícími občany. Tématem byla budoucnost nákupního centra Vysočina, o jehož složité minulosti se v našem zpravodaji rozepisujeme pravidelně. Z pozice vedení městské části jsme na rozpravu pozvali kromě veřejnosti také nezávislé odborníky. Své odborné pohledy tak prezentovali projektant či zástupce Kanceláře architekta města Brna.

Základním smyslem veřejné prezentace a následné debaty bylo shrnout dosavadní vývoj a nastínit možné varianty řešení stěžejního obchodního prostoru městské části. Jak je patrné z přiložené mapky, zobrazující vlastnické vztahy, role moderátora diskuze k tomuto tématu nikdy nebude jednoduchým úkolem. Jaké tedy byly nejzásadnější výstupy a novinky ze středeční veřejné debaty?

Soukromý vlastník budovy, v níž se nachází například Billa, drogerie Teta nebo restaurace Favorit, přislíbil dát už v příštím roce objektu nový kabát v podobě zateplení obvodového pláště. Nová fasáda tak přispěje ke zlepšení vizuální stránky této části střediska. Městská část opraví zpevněné plochy a do plánu Technických sítí Brno na rok 2020 se nám podařilo prosadit vybudování velice potřebného veřejného osvětlení. Co se týče „spodní“ budovy (nejblíže k poště), už i oficiálně se jejím vlastníkem stala společnost Lidl Česká republika, v. o. s. S jejími představiteli jsem se osobně sešel a domluvil na pravidelném kontaktu. Navzájem se budeme informovat o všech dalších krocích a novinkách, které se střediska týkají.

01 Slovo starosty foto 2Největším otazníkem v debatě tak byla budoucí podoba centrální volné plochy, která se nachází v prostoru mezi sokolovnou a dalšími budovami střediska. Jedná se o poměrně velký, de iure stavební pozemek ve vlastnictví města. Tomu odpovídala pestrá škála nápadů. Setkali jsme se s návrhem na výstavbu víceúčelové haly, což je nápad ambiciózní nejen z finančního hlediska. Objevily se také hlasy proti jakékoliv výstavbě, volající primárně po zachování stávající podoby prostoru s případným zvýrazněním funkce zeleně. Reakcí na zakonzervování stávajícího stavu byly naopak argumenty, že pouze travnatá louka by neměla být definitivním řešením pro živé a atraktivní nákupní středisko. Za zajímavou kompromisní variantu byla považována kombinace stávající zeleně se zpevněnými plochami a dalšími výsadbami vhodných stromů, případně s doplněním nějakým vodním prvkem.

Pokud si mohu dovolit zhodnotit středeční veřejnou diskuzi, vnímám ji velmi pozitivně. Nic nás neposune v myšlení dále než tříbení názorů kultivovanou formou. Těším se na zaslání všech slibovaných podnětů od všech účastníků. Na základě získaných reakcí rozhodneme o dalším postupu. Všichni máme stejný cíl, a to cítit se v areálu nákupního centra Vysočina co nejpříjemněji. Děkuji proto ještě jednou všem účastníkům za jejich zájem o veřejné dění v naší čtvrti.

Marek Viskot
Váš starosta

 

 

mapka vysočina vztahy majetkové

ReneCernyFV nejbližších dnech začne tolik očekávaná a zároveň potřebná rekonstrukce komunikace na Palackého náměstí, od které si všichni slibujeme především větší bezpečnost v celém prostoru a větší komfort pro chodce, občany využívající MHD a nakonec i řidiče, pro které se celý úsek zpřehlední. Tato stavba ovšem přinese pro nás všechny jisté omezení, a to nejen pro řidiče, ale i pro chodce a občany využívající obě zastávky MHD. Rekonstrukce začne v nejbližších dnech a bude provedena v co možná nejkratším termínu. V prostoru Palackého náměstí bude dopravním značením umožněn střídavý provoz, nejprve tak bude provedena stavba v jenom směru a poté v opačném, doprava bude řízena semafory. Přesto bude vyznačena objízdná trasa, zejména pro místní, po ulici Marie Hubnerové. Pro řidiče, kteří přes inkriminovaný úsek pouze projíždí bude vyznačena objížďka přes ulice Terezy Novákové, Žilkova a Maříkova. Dovolte, abych Vás všechny, zejména řidiče poprosil o jistou dávku trpělivosti a ohleduplnosti v uvedených lokalitách, včetně objízdných tras. Občanům bydlícím v trasách objížděk se omlouváme za dočasně zvýšený provoz. Odměnou nám všem bude bezpečné a moderní řešení dopravy na Palackého náměstí, na které navíc vhodně naváže plánovaná rekonstrukce přilehlého parku. Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. René Černý, místostarosta

mapka doprava Palackého nám

Na své 11. schůzi 28. srpna 2019 rada městské části:

• souhlasila s realizací projektů „Řečkovicemi s Járou Cimrmanem“, Víceúčelové hřiště Boskovická“, „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, předložených v rámci participativního rozpočtu města Brna – Dáme na Vás, a současně se správou projektů po uplynutí tříleté doby udržitelnosti,
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v sezóně 2019/2020 v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“,
• schválila nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor, šatny a sociálního zařízení v objektu sokolovny na ulici Vážného 19 v Brně-Řečkovicích,
• schválila smlouvu o dílo s panem Jiřím Spilkou, Ondrouškova 4, 635 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava klempířských prvků střechy v bytovém domě Sibiřská 64, Brno-Řečkovice“ a současně pověřila starostu městské části Mgr. Bc. M. Viskota podpisem uvedené smlouvy,
• schválila záměr pronajmout část nebytového prostoru o výměře 103 m2 v budově bývalé kotelny, Měřičkova 46.

Na svém VI. zasedání 19. září 2019 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2019,
• vzalo na vědomí mezitímní účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora sestavenou k 30. 6. 2019,
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2021-2025,
• projednalo prodej a směnu pozemků,
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
• navrhlo ponechat podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů beze změn, tedy tak, že povoleno bude ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,
• souhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů,
nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka,
navrhlo tyto další prostory, na které je vstup se psy zakázán: dětské hřiště
Boskovická 7-9 (plocha ohraničená z jedné strany chodníkem vedoucím za bytovými
domy Boskovická 5-7 a z druhé strany plotem oddělujícím plochy veřejné zeleně od
soukromých zahrad),
dětské hřiště Družstevní 7–11 (zpevněné plochy v okruhu dvou metrů od herních a cvičebních prvků),
sportovní hřiště pro míčové hry Horácké náměstí (herní plocha ohraničená obrubníky),
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 5. 6. 2020 na sobotu 6. 6. 2020 a ze soboty 6. 6. 2020 na neděli 7. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 12. 6. 2020 na sobotu 13. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 13. 6. 2020 na neděli 14. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 23:30 do 6:00 h.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 8. 8. 2020 na neděli 9. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 29. 8. 2020 na neděli 30. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 12. 9. 2020 na neděli 13. 9. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 h.,
• navrhuje jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou) a park na Novém náměstí a současně navrhuje ponechat Vavřinecké hody jako akci, při jejímž konání se zákaz požívání alkoholu nevztahuje na uvedená veřejná prostranství.

Dana Filipi, místostarostka