ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

někteří z vás pravděpodobně v minulých týdnech v médiích zaznamenali, že se na úrovni orgánů města Brna připravuje řešení problematiky sociálního začleňování. Zastupitelstvo naší městské části projednávalo na svém dubnovém zasedání materiál s názvem „Zapojení bytů svěřených městské části do projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování (Rapid Re-housing, Housing First).“ Jedná se o dva konkrétní projekty, které jsou součástí rozsáhlého rámcového dokumentu s názvem Strategický plán sociálního začleňování, schváleného v březnu zastupitelstvem města. Strategický plán se věnuje celkem 7 tematickým kapitolám, jako například vzdělávání, zaměstnanost nebo bydlení. „Housing First“ a „Rapid Re-housing“ jsou projekty z oblasti bydlení, ohledně kterých byla městská část městem Brnem oslovena v březnu tohoto roku. Magistrát města Brna se městských částí dotazoval, zda jsou ochotny poskytnout byty, které mají ve své správě, pro potřeby dvou zmíněných projektů.

V případě „Rapid Re-housing“ se jedná o „rychlé zabydlování“ rodin s dětmi, jež jsou v bytové nouzi (žijí na ubytovnách, v azylových domech nebo jiných nevyhovujících podmínkách). „Housing First“, čili „bydlení nejdříve“, má být určen jednotlivcům bez domova či v bytové nouzi. Oba uvedené přístupy jsou založeny na filozofii, že v první řadě je třeba zajistit člověku bydlení s tím, že následně je lépe schopen stabilizovat svou životní situaci v dalších oblastech (práce) a řešit snáze svoje problémy. Jedná se v podmínkách nejen města Brna o poměrně revoluční přístup. Jeho autoři jako by v podstatě popírali dosavadní praxi města v sociální a bytové oblasti. Těžko přitom lze tvrdit, že by v bytové politice města Brna chyběly významné prvky solidarity. Projekty v oblasti sociálního bydlení byly nastaveny už v minulosti. Dosud však byl podstatný také princip zásluhovosti, a to i v projektech jako „prostupné bydlení“ či projekty ve spolupráci s neziskovými organizacemi jako Armáda spásy či Práh v oblasti tréninkového bydlení. Městským částem byl ovšem letos nabízen, doufejme, že v budoucnu nebude direktivně stanovován, jiný model.

Faktem také je, že Řečkovice a Mokrá Hora mají jeden z nejmenších obecních bytových fondů v Brně. Městská část spravuje celkem 427 obecních bytů. Každoročně se uvolní a je nově přidělováno přibližně 5-6 bytů. Ke konci roku 2015 jsme přitom evidovali 135 žadatelů. Pravidla přidělování bytů nepochybně zohledňují sociální situaci žadatele (zvýhodnění pro matky s dětmi, posuzování stávající bytové situace), ale zároveň vyžadují i doložení stabilního příjmu.

Materiál byl projednán v komisi bytové, následně v radě městské části a konečně v zastupitelstvu. V rámci diskuse ve všech zmíněných orgánech zaznívaly obavy zejména z toho, že nebylo dostatečně vysvětleno, kdo by odpovídal za výběr nových nájemníků. Kritizována byla také zmíněná absence principu zásluhovosti. Zastupitelstvo městské části nakonec hlasy 17 z 20 přítomných zastupitelů zapojení bytů svěřených městské části do uvedených projektů neschválilo.

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na svém IX. zasedání 14. dubna 2016 zastupitelstvo městské části:
• projednalo a vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revír POLE, a Obvodního oddělení Policie ČR, Brno – Královo Pole, o bezpečnostní situaci v naší městské části za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
• nesouhlasilo se zapojením bytů svěřených městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora do projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování (Rapid re-housing, Housing first),
• souhlasilo s využitím předkupního práva ke dvěma garážím v lokalitě Cihelna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu města Brna,
• nesouhlasilo s Návrhem změny RP 18/13 Regulačního plánu MČ Brno – Medlánky.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

07 ReneCernyFÚdržba zeleně v Řečkovicích a Mokré Hoře
S nastávajícím jarem a probouzením přírody ze zimního spánku přichází jako každý rok určitá polemika o údržbě zeleně v naší městské části. Zejména jde o intenzitu a rozsah kácení a pravidelný prořez dřevin rostoucích na plochách veřejné a sídlištní zeleně. Dovolte proto, abych zde uvedl několik faktů a pravidel, jimiž se tato činnost řídí.
Kácení dřevin se provádí vždy po vyhodnocení funkčního a estetického významu konkrétního stromu s ohledem na jeho umístění, druh, vzrůst, zdravotní stav, provozní bezpečnost a také s přihlédnutím k požadavkům místních obyvatel. Stromy, u nichž je požadováno z různých důvodů jejich pokácení, jsou na místě posouzeny členy komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku, kteří následně dávají doporučení starostovi městské části k podání žádosti o povolení kácení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. O konečném povolení kácení rozhodne po ukončení správního řízení správní orgán. Tento systém má zaručit dostatečnou objektivitu při rozhodování o kácení stromů. Naprosto chápeme vaše případné požadavky na pokácení stromu, který nepřiměřeně stíní, ohrožuje či narušuje stavbu, která je vámi obývána. Těmto žádostem se snažíme bez zbytečných průtahů vyhovět. Zároveň je, dle mého názoru, při kácení dřevin nutné postupovat obezřetně, protože právě stromy a keře výrazně pomáhají vytvářet ochranné zastínění, které je ve stále teplejších létech velmi důležité. V rozpáleném nejen panelovém domě i při chůzi venku tak sehrává zeleň svoji nezanedbatelnou roli. Snažíme se proto o vyvážený přístup.
Vážení občané, jsme rádi za každé vaše upozornění, žádost či vyjádření k údržbě zeleně v naší městské části, protože jistě chápete, že není v našich silách si povšimnout všech nedokonalostí a problémů se starostí o zeleň spojených.

 

06 Opěrná zeď CLP

Areál Vysočina a Poliklinika Vránova
Prostoru Centra obchodu a služeb Vysočina a s ním spojené budově Polikliniky, či Centra lékařské péče (CLP), jak zní její oficiální název, věnujeme zvýšenou pozornost. Denně tento areál a služby v něm využívají nebo jím alespoň prochází tisíce z nás. Budovy a stavby v tomto areálu mají již od privatizace na začátku 90. let minulého století své vlastníky a stejně je to tak s některými přilehlými pozemky. Většina pozemků je sice v majetku města Brna, ale stavby na nich umístěné, včetně tras pro průchod, mají své vlastníky. Zlepšení vzhledu a funkčnosti využívání těchto ploch je tak spojeno s jednáním o nápravu někdy doslova havarijního stavu s jednotlivými vlastníky. To je i případ hlavního průchodu od parkoviště nově městskou částí zrekonstruovaného, směrem na Horácké náměstí, opěrné zdi u zadní části Centra lékařské péče a okolních staveb, včetně zmíněného průchodu a navazujícího schodiště. Jednoduše řečeno, tyto prostory nejsou majetkem města Brna a proto na jejich rekonstrukci nemůže městská část či město Brno vynakládat finanční prostředky. Jsme rádi, že se nám právě s CLP podařilo dohodnout na obnově opěrné zdi, která je v jeho vlastnictví a je v havarijním stavu, a na zlepšení stavu okolních ploch, které má CLP buď ve vlastnictví nebo v pronájmu od města Brna. V jednání s ostatními vlastníky budeme pokračovat.

Mgr. René Černý
místostarosta

V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Upozorňujeme, že oproti minulým rokům dochází na části území Řečkovic z technických důvodů ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se budou v jednom dni společně čistit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 30. 5., 5. 9. a 14. 11.
BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 1. 6., 7. 9. a 15. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 6. 6., 12. 9. a 16. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 8. 6., 14. 9. a 21. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou
TERMÍN: 31. 5., 1. 9. a 14. 11.
BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN: 2. 6., 6. 9. a 15. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 7. 6., 8. 9. a 16. 11.

Číst dál...

Velký Meder, Slovensko

Klub seniorů Hapalova 20 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
Ve středu 11. května 2016, odjezd v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice - Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.

Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.

Pelhřimov – Želiv – Křemešník

Klub seniorů Kořenského 23b s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
V úterý 17. května 2016, odjezd v 7:30 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Trasa: Pelhřimov - prohlídka muzea kuriozit a rekordů, Želiv - prohlídka kláštera premonstrátů, Křemešník - prohlídka poutního kostela a křížové cesty.

Přihlásit se lze osobně v sále budovy ZUŠ v Brně-Řečkovicích, Kořenského 23b, v pátek 6. května a 13. května 2016 před přednáškou od 17:00 do 17:30 hod. Cena zájezdu 200 Kč.

Mgr. Petr Štancl
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení spoluobčané,

zejména v reakci na článek, který se koncem února objevil v Brněnském deníku, se na mne poslední dobou obrátilo několik občanů s dotazy k lokalitě tzv. bývalé Cihelny. Dovolte mi proto, abych touto cestou doplnil některé podstatné informace, které jsem sám ve zmíněném novinovém článku postrádal. Podotýkám, že se jedná o pozemky v katastru Řečkovic, hraničící s katastrem Medlánek (ulice jako Ovocná, Mandloňová, Hrušňová atd.). Půjdeme-li od ulice Sibiřské, jedná se o území pod parkem, který byl vybudován před dvěma lety.

Část řešeného území je v dokumentech města Brna vedena jako tzv. brownfield, což je, jednoduše řečeno, zanedbaná nebo málo využívaná plocha, která má potenciál pro smysluplnější využití v budoucnu. Jako brownfield není klasifikována plocha zeleně v západní části území, která je využívána jako zahrádky. Bavíme se tedy především o ploše provozoven a výrobních prostor ve vlastnictví soukromé právnické osoby a pozemcích ve vlastnictví města, které jsou však zastavěny garážemi ve vlastnictví soukromých fyzických osob. Co tedy ze zmíněného novinového článku jasně nevyplývá, je hlavně to, že celá lokalita nepatří jednomu vlastníkovi, a že ani z pohledu územního plánu není homogenní. To znamená, že různí vlastníci mohou mít se svými pozemky různé plány a že určité pozemky lze zastavět jen k určitému účelu a jiné zase prakticky vůbec.


 

01 mapa Cihelna

Celé téma bylo mediálně akcentováno vzhledem k záměru soukromého investora (viz ilustrační mapka) realizovat v první řadě na svých pozemcích výstavbu v souladu s platnými regulativy. Uskutečnilo se jednání u náměstka primátora Martina Andera za účasti zástupců obou sousedících městských částí. Z pohledu naší městské části se domnívám, že v budoucnu by případná rozumná výstavba oproti stávajícímu skutečně neutěšenému stavu byla přínosem. Z pohledu Medlánek je zřejmě hlavní otázkou dopravní napojení, které má být řešeno komunikací vedoucí nad bytovými domy v tzv. Ovocném sídlišti. Pokud si soukromý vlastník požádá o vydání územního rozhodnutí na výstavbu v souladu s územním plánem, bude záležitost řešit místně příslušný stavební úřad (řečkovický). Žádost dosud podána nebyla.

O dost složitější je potom situace v té části lokality bývalé cihelny, kde se na pozemcích ve vlastnictví města Brna nachází desítky staveb garáží ve vlastnictví soukromých osob. V tomto případě bude do budoucna potřebná součinnost města Brna a městské části, ovšem momentálně se jedná o poněkud předčasné úvahy.

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na své 20. schůzi 23. března 2016 rada:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:
Název Kč
13. brontosauří dětský oddíl (BRĎO)Vlčí stopa 2 000
Frank Bold Kids, z. s. 3 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 21 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 23 000
Rodinné centrum Matáta 4 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o. (pobočka Frikulín, Gromešova) 5 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o. (pobočka Domino, Kořískova) 2 000
Klub českých turistů Moravská Slavia Řečkovice 2 000
KAISEN Karate Klub Brno 3 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 20 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 10 000
SK Řečkovice 30 000
TAK Hellas Brno, z. s. 20 000
SHL ŘEČKOVICE 15 000
JUNIOR JUDO BRNO, o. s. 5 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 5 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (sportovní činnost) 20 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 5 000
Sdružení pěstounských rodin 4 000

Diecézní charita Brno 2 000
HEWER, z. s. 4 000
Pretium, z. s. 5 000
Roska Brno – město region. org. UNIE Roska v ČR 7 000
NADĚJE 10 000
DOTYK II, o. p. s. 4 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně, 5 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO Brno – město, 4 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 10 500
Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. 3 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů 4 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 12 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 12500
VERBUM ET MUSICA 3 000
Moravská hasičská jednota, o. s. - hasičský sbor Brno Řečkovice - Mokrá Hora 10 000
EkoCentrum Brno 5 000
na účely vymezené v podaných žádostech,

Číst dál...

04 Na kus reci Martin Otcenasek foto2Pan Martin Otčenášek je můj kolega v redakční radě Řeči, ale příliš se neznáme. Jsem ráda, že právě s ním dělám rozhovor a něco zajímavého se o něm dozvím.
Martin Otčenášek, ač poměrně mladý (33 let), patří ke služebně starším zastupitelům a radním naší městské části. Hájí zde barvy oranžové, tedy ČSSD.

Poprvé jste se stal zastupitelem a radním v roce 2010, tedy již v 27 letech. Co Vás k rozhodnutí vstoupit aktivně do politiky v tak mladém věku přivedlo?
Před vstupem do ČSSD jsem nikdy nebyl členem jiné strany. Do sociální demokracie jsem vstoupil v roce 2005. Uvědomil jsem si, že mám-li mít možnost aktivně prosazovat věci, které považuji za správné a které jsem viděl i v programu řečkovické sociální demokracie, bylo přirozené i přihlásit se do zdejší stranické organizace. Rozhodnutí mi rovněž ulehčil nynější starosta Marek Viskot, který byl již tehdy členem a se kterým se známe už z mládí, mimo jiné z fotbalového prostředí.

Když jste tedy po "politickém žebříčku" vystoupal celkem rychle, jaké jsou Vaše další cíle? Kam to chcete "dotáhnout"?

Jako lezec po žebříčku si určitě nepřipadám. Mám rád svoje civilní povolání, které mi zároveň zabírá hodně času, takže si v tuto chvíli časově náročnější pozici moc nedovedu představit. Pracovat pro městskou část na pozici radního mě dostatečně naplňuje.

Je něco, co Vás na práci na radnici vyloženě baví?

Práce na radnici je jistě zajímavá a různorodá. Baví mě práce v komisích, předsedat bytové komisi, mít informace tzv. z první ruky, a v neposlední řadě možnost ovlivňovat dění v místě svého bydliště.

Co funkce oddávajícího?

Funkce oddávajícího je pro mě osobně pocta. Této funkci jsem se nejdříve trochu bránil, ale povinnosti mě dohnaly, když můj dobrý kamarád nedal jinak, než že ho musím oddat já. Určité vnitřní napětí cítím při každém obřadu, pokud oddávám někoho známého, tak se nervozita úměrně zvětšuje. Třeba i proto, že sám nejsem ženatý, ale to se mimochodem brzy změní, takže si tu roli vyzkouším i z druhé strany.

Číst dál...

S přicházejícím jarem opět začínají práce na komunikacích. Třeba Brněnské komunikace nás poněkud překvapily již v březnu započetím komplexní opravy chodníků podél silnice na Tumaňanově ulici na Mokré Hoře. Práce zatím probíhají v uspokojivém tempu a celá oprava by měla být nejpozději do konce května 2016 hotova. Od poloviny března do poloviny dubna 2016 probíhá na Prumperku generální oprava veřejného osvětlení. Nutné výkopové práce si vyžádaly omezení provozu na této komunikaci.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) ve spolupráci se svozovou společností SAKO Brno, a. s. provádí v současné době další opatření, které usnadní občanům třídění. Jak jste si jistě někteří všimli, ve vybraných stáních komunálního odpadu přibyly barevné kontejnery. Ty v mnoha případech nahradily kontejnery černé, a to minimálně ze dvou důvodů: stávající černé kontejnery nebyly zcela využívané a jejich vyměněním za kontejner barevný se pro každého třídění odpadů a jejich odkládání stává stejně pohodlné a samozřejmé jako vyhazování odpadů do kontejnerů černých.
Věřte, že třídění odpadů má smysl! Vždyť např. z PET lahví se vyrábějí bundy, ze směsných plastů se vyrábějí stavební a zahradní prvky (např. ploty nebo zatravňovací dlažba) a z papíru se vyrábí zase recyklovaný papír (např. toaletní papír, noviny a krabice) nebo papírové brikety a stavební izolace.
Třídění odpadů je v dnešní době zcela běžné a přirozené, stejně jako je běžné a přirozené si ráno vyčistit zuby. Podpořte tedy i vy zlepšování životního prostředí tím, že začnete třídit odpad. A vy, kteří nemáte své barevné nádoby vedle černých a domníváte se, že i u vás by mohly stát, neváhejte a obraťte se na svého úředníka na ÚMČ nebo na OŽP MMB.

28 Slovo místostarosty fotoNové vedení na ZŠ Novoměstská
Dovolte, abych vás informoval, že v červnu proběhne výběrové řízení na obsazení místa ředitele na ZŠ Novoměstská. V září bude tedy školáky vítat již nové vedení školy.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Prumperk
Ve dnech 17. 3. - 16. 4. 2016 proběhne v ulici Prumperk generální oprava veřejného osvětlení a z tohoto důvodu dojde v tomto termínu k dopravní uzavírce. Protože chceme co nejvíce zmírnit omezení, které tato rekonstrukce bude pro zde bydlící spoluobčany znamenat, dohodli jsme se zhotovitelem, možnost příjezdu k jejich domům. Uzavírka bude tedy platit denně od 8.15 h. do 17.00 h., mimo tuto dobu bude příjezd a parkování umožněno. Děkujeme za pochopení a prosíme o zvýšenou opatrnost v uvedeném termínu provádění stavebních prací.
Oprava cesty na Mokré Hoře
Opravili jsme první úsek cesty na Mokré Hoře od tunýlku při ulici Maříkova směrem k Vránovu mlýnu. Jsme si vědomi, že tato cesta je našimi občany využívána, a právě část, kterou jsme začali, byla v nejhorším stavu. S opravou chceme pokračovat dál k rybníkům hned jak to bude možné. Prosíme zároveň motoristy o maximální ohleduplnost, jak směrem k chodcům a cyklistům, tak novému povrchu.

Mgr. René Černý místostarosta

ReneCernyF

Vážení spoluobčané,

svůj březnový příspěvek začnu optimistickou novinkou. Po několika letech se začíná dařit něco, v co už někteří patrně ani nedoufali. Vše nasvědčuje tomu, že se podařilo změnit náhled tzv. dotčených orgánů státní správy, které se v minulosti k vybudování přechodu pro chodce v ulici Družstevní stavěly negativně.

V současnosti je z úrovně investora, městské společnosti Brněnské komunikace a.s., zpracována projektová dokumentace na akci „Ulice Družstevní prodloužení chodníku.“ Podstatou připravované stavby je prodloužení chodníku na pravé straně ve směru od křižovatky ulic Družstevní a Terezy Novákové (v současnosti svah). Zároveň vznikne také přechod, který odvede chodce od konečné stanice tramvaje přes silnici na Družstevní. Termín zahájení stavebních prací závisí na rychlosti získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nenastanou-li komplikace, lze očekávat zahájení na podzim tohoto roku.

Také letos se můžeme těšit na pestrou skladbu akcí v areálu bývalého pivovaru. Dočkáme se i některých nových. Jak tomu bývá v posledních letech pravidlem, areál se veřejnosti poprvé otevře 1. května (neděle) při příležitosti Majálesu pořádaného Gymnáziem Řečkovice. O necelé dva týdny později, v pátek 13. května, se můžeme těšit na školní akademii ZŠ Horácké náměstí, tentokrát při příležitosti výročí 40 let výuky na škole. Pátek 27. května bude v Řečkovicích a Mokré Hoře patřit dětem, které budou moci společně s rodiči nebo prarodiči navštívit Dětský den za radnicí.

V červnu se můžeme těšit na hudební festivaly a také jednu zajímavou novinku. Tou je první Řečkovický festival minipivovarů, který bude mít svou premiéru v sobotu 25. června. Chuťové pohárky návštěvníků otestují produkty od nejlepších moravských a českých výrobců. V pátek 24. června zahrají na rockovém Gregory festu uskupení jako Zadáci, Lidopop nebo Visací zámek. O týden dříve, v sobotu 18. června, zavítají na festival Country fontána například Ivan Mládek, Wabi Daněk, Fleret či Pozdní sběr.

Jubilejní 25. Vavřinecké hody nás čekají o víkendu 5. – 7. srpna. Programem bude provázet Zdeněk Junák, hudební složkou obstarají například osvědčená Zdounečanka nebo kapela Stereo. Poslední prázdninová sobota, 27. srpna, se ponese ve znamení Letní noci.

Mgr. Marek Viskot
starosta

Nekovář foitoV březnovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům představí člen zastupitelstva naší městské části, Ing. Vítězslav Nekovář, který byl zastupitelstvem současně zvolen do funkce předsedy finančního výboru a je také členem komise majetkové, výstavby a dopravy.

Pracuješ v oddělení ekonomiky a kontroly na Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. Můžeš čtenářův přiblížit své pracovní povinnosti?

Moje práce spočívá v zabezpečení ekonomického plánování a kontroly nakládání s finančními prostředky, které rozděluje Jihomoravský kraj příspěvkovým organizacím, které poskytují sociální služby obyvatelstvu. To jsou zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Jde nám o spravedlivou, rovnocennou a celoplošnou distribuci prostředků obyvatelstvu v našem kraji formou sociálních služeb a o následnou kontrolu toho, zda se peníze skutečně použily na správný účel a v souladu se zákony. Poměrnou část práce tvoří místní šetření u příspěvkových organizací a procházení jejich účetnictví. Díky místním šetřením můžeme přímo vidět, jak se peníze použily a jaký z toho mají lidé užitek.

Pracoval jsi v Centru Kociánka na pozici vedoucího ekonomického úseku. Jak hodnotíš finanční vztah k příspěvkovým organizacím, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí?

To je velmi těžké zodpovědět. Příspěvkovou organizaci determinuje zejména její hlavní účel, výše a pravidelnost příspěvků a dotací a její personální složení. Obecně se však příspěvkovým organizacím nedostává takových prostředků, jakých by potřebovaly a jakých bychom si všichni přáli. Musíme si však uvědomit, že je možné rozdělit jen to, co máme a nemůžeme brát z ničeho či dokonce si půjčovat. Stát nebo obce a jejich části mají jen omezené prostředky, které je možné rozdělit pro potřeby lidí a více jich není. Musí se proto rozdělovat podle toho, co je nejvíce nutné a potřebné a současně rozdělit prostředky mezi všechny. Je možné to přirovnat k tomu, když maminka krájí chléb svým dětem. Každé dítě chce matka nasytit stejně, každé dítě má však jinak velký hlad, velkost hladu maminka nepozná, jen odhaduje, ale chléb je jen jeden a každému může dát jen jeden krajíc. A ministerstvo přiděluje tolik, kolik si může dovolit. Druhou věcí je, jaký je proces poskytování podpory hendikepovaným a různé úhly pohledu na to, jak to provádět. Ale i taková státní příspěvková organizace s vysokým potenciálem, jakou Kociánka bezesporu je díky svým vytvořeným možnostem v minulosti, se v současné době ocitá na velmi úzké rozhodovací hraně, zda kráčí správným směrem či ne. Každé chybné rozhodnutí může totiž znamenat nevratné a devastující dopady pro dobře vybudovaný systém a hlavně pro současné i potenciální uživatele sociálních služeb.

Rád bych se zeptal i na finanční výbor, kterému předsedáš. Jaké máte úkoly a jak hodnotíš spolupráci s vedením naší radnice?

Finanční výbor je jedním ze dvou výborů, které obec zřizuje ze zákona vždy a je zřizován za účelem řízení finančních toků obce, tzn. příjmů i výdajů. Naším úkolem je monitorovat a kontrolovat financování obce tak, aby byly uhrazeny náklady základních nejdůležitějších potřeb občanů a současně, aby byly uhrazeny všechny potřeby městské části. Potřebami je myšleno zajištění správy pro občany v podobě služeb na místním obecním úřadu, údržba majetku obce využívaného občany, zajištění škol a školní docházky, poskytování sociální péče potřebným občanům, rozvoj místní části v podobě výsadby zeleně, opravy a údržby komunikací, výměny osvětlení. Potřeby obce a občanů jsou různorodé a finanční výbor se snaží při omezeném rozpočtu pokrýt objektivně a spravedlivě veškeré z nich. Spolupráci s vedením naší radnice hodnotím kladně. Nic z toho, o čem tu byla řeč, by nebylo možné realizovat bez práce Ekonomického odboru Úřadu městské části. Také velice oceňuji věcný a zdravý pohled starosty Marka Viskota, který si dobře uvědomuje omezený rozpočet obce a snaží se najít další možné způsoby financování projektů a akcí v obci.

Číst dál...

Na své 18. schůzi 3. února 2016 rada:
• jmenovala členem komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku PaedDr. Romana Fabiánka,
• schválila zadávací dokumentaci na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Novoměstská 23 – 41, Brno – Řečkovice“, zadané v užším řízení,
• souhlasila se změnou užívání zpevněné plochy na části pozemku p. č. 2412/1 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna (stávající vjezd před objektem Palackého nám. 12a), spočívající ve využití této plochy pro parkování dvou vozidel a vjezdu do polyfunkčního objektu ve vlastnictví investora, který bude tuto část pozemku využívat,
• schválila smlouvu o dodávce elektřiny pro provoz osvětlení přechodu pro chodce na Palackého náměstí mezi Technickými sítěmi Brno, a.s. a městsku části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Na svém VIII. zasedání 11. února 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočet VHČ – bytového hospodářství – na rok 2016, včetně plánu velkých oprav,
• souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 599/16 v k. ú. Mokrá Hora o výměře 285 m2 při ulici Brigádnické formou nabídkového řízení,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 3,0 mil. Kč na akci „Rekonstrukce mlatového hřiště při ul. Novoměstská v Brně-Řečkovicích“, a vzalo na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 1,5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce EL + ZTI ZŠ Brno, Novoměstská 21“, a vzalo na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků,
• nenavrhlo žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Město Brno zjišťuje prostřednictvím ankety na stránkách www.miniwaste.cz zájem občanů o bezplatné zapůjčení kompostérů pro kompostování bioodpadu a zeleného odpadu ze zahrad.
V případě, že bude ohlas občanů z ankety pozitivní, mohlo by město Brno požádat o dotaci na zakoupení kompostérů z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Pokud by byla žádost schválena, kompostéry budou občanům zapůjčeny bezplatně na dobu 5 let a následně se stanou jejich majetkem. V případě, že nebude dotační titul vyhlášen nebo bude žádost zamítnuta, předpokládá město Brno prodej kompostérů podle současných podmínek.
Tímto způsobem město Brno podporuje domácí kompostování již od roku 2010 v rámci projektu Miniwaste, kdy umožnilo prodej přes 1000 ks dotovaných kompostérů za poloviční ceny.

Zdroj: www.miniwaste.cz

V sobotu 14. května 2016 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 27. dubna 2016 u paní Hany Fišlové, kancelář 92 (matrika), tel.: 541 421 748, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení sekretariát ÚMČ

07 ReneCernyFMožnost služby motoristům v době čištění ulic

Vážení motoristé a spoluobčané,
protože jsme si vědomi komplikací, které Vám může způsobit blokové čištění ve vaší ulici, stále hledáme možnosti jak Vám co nejvíce v těchto termínech ulehčit situaci s vaším zaparkovaným motorovým vozidlem a hlavně zabránit jeho odtahu.
Jedním z těchto prostředků je upozornění těsně před blokovým čištěním prostřednictvím zprávy SMS nebo emailovou zprávou. Tuto možnost zatím využívá 142 občanů naší MČ. Upozornění mailovou zprávou je zcela zdarma, zpráva SMS pro jednu Vámi zvolenou ulici pak stojí 20 Kč na celý rok. Je možno si navolit i upozornění pro vyšší počet ulic, cena potom narůstá, 4 ulice stojí 50 Kč, 12 ulic 100 Kč na 1 rok.
Uvažujeme, že bychom tuto službu hradili firmě, která ji nabízí, z prostředků městské části a vytvořili tak novou službu občanům – motoristům. Nejsme ovšem schopni odhadnout, jaký může o tento servis být mezi Vámi motoristy zájem. Jelikož nechceme zbytečně plýtvat finančními prostředky prosíme, pokud Vás tato nabídka oslovila, o registraci na www.cisteniulic.cz, kde také najdete podrobnější informace. Získáme tak zpětnou vazbu o Vašem zájmu o tuto službu a následně nám to ulehčí rozhodování. Pokud bude počet přihlášených motoristů z Řečkovic a Mokré Hory tak reprezentativní, že ekonomika celé záležitosti dostane smysl, bude tuto službu hradit ÚMČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora a Vám budou upozornění na mobilní telefon přicházet zdarma.

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho kilometrů bez nehody.

Mgr. René Černý, místostarosta

Město Brno se i letos zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, která se uskuteční v sobotu 16. dubna. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna požádal městskou část o součinnost při úklidu prováděném dobrovolníky – je s nimi třeba domluvit místa, kde budou odpady shromažďovány. Seznam těchto míst včetně zákresu v mapce a informace o počtu dobrovolníků je nutné magistrátu předat do 6. dubna. Na základě těchto podkladů bude vypracován harmonogram odvozu shromážděných odpadů z jednotlivých stanovišť. Pro dobrovolníky budou zajištěny pracovní rukavice a pytle. Ty budou na ÚMČ dovezeny nejpozději do 11. dubna (do 8:00 hodin). K vyzvednutí pak budou od 11. do 15. dubna na řečkovické radnici na Palackého náměstí.
Více informací o akci „Ukliďme Česko“ naleznete na internetových stránkách www.uklidmecesko.cz

Na základě podkladů z MMB zpracoval Ing. Jan Klement, OŽP

V letošním roce bude čištění zahájeno hned po velikonočních svátcích na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. Následně budou v období od konce května do listopadu ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Upozorňujeme, že oproti minulým rokům dochází na části území Řečkovic z technických důvodů ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se budou v jednom dni společně čistit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, , NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 29. 3.


Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 30. 3.

Část č. 3

JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 31. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ, ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem bývalých kasáren k Renčově a k Prachárně
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 1. 4.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 4. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
Samostatná parkoviště
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 5. 4.

Číst dál...

V letošním roce bude čištění zahájeno hned po velikonočních svátcích na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. Následně budou v období od konce května do listopadu ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Upozorňujeme, že oproti minulým rokům dochází na části území Řečkovic z technických důvodů ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se budou v jednom dni společně čistit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, , NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 29. 3.


Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 30. 3.

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 31. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ, ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem bývalých kasáren k Renčově a k Prachárně
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 1. 4.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 4. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
Samostatná parkoviště
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 5. 4.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí