Na své 27. schůzi 20. května 2024 rada městské části:
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13“ nabídku předloženou společností S – Invest CZ, s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, a současně schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností,
• souhlasila
s umístěním stavby samoobslužného boxu – AlzaBoxu – na p. č. 4417/9 při ulici Renčova,
• schválila
předání přetlakové nafukovací haly k hospodaření Základní škole Brno, Novoměstská 21, k 1. 6. 2024.

Na své 28. schůzi 11. června 2024 rada městské části:
• jmenovala
členy školské rady Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, Danu Filipi a Evu Janovskou a členy školské rady Základní školy Brno, Novoměstská 21, Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D., a Mgr. René Černého,
• projednala
záměr města Brna II. – etapu výstavby bytového domu s dostupnými byty pro seniory a bezbariérovými byty v ulici Terezy Novákové – souhlasila s tímto záměrem a současně požádala o přehodnocení řešení dopravy v klidu ve prospěch významně větší rozlohy veřejné zeleně a o vyhodnocení umístění bytového domu v území,
• schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 11. 2022 se společností MORAVOSTAV Brno, a. s., stavební společnost, se sídlem Maříkova 1899/1, Brno, na provedení díla „Oprava zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“, spočívající ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 3. 2024 se společností ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 501/9, Moravany, na provedení díla „Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem“, spočívající ve zvýšení ceny z důvodu víceprací,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 2. 2024 se společností Pam Arch, s. r. o., se sídlem Vránova 1241/3, Brno, na zpracování projektové dokumentace „MŠ Škrétova, adaptace bytu na novou třídu“,
• schválila
záměr zadat krajinářský soutěžní workshop včetně vypracování studie s názvem „Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic“ a uzavření smlouvy o spolupráci při zadání uvedeného workshopu mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Královo Pole, městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a Kanceláří architekta města Brna,
• schválila
dohodu o spolupráci s EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Brno, jejímž předmětem je grafické ztvárnění fasády zděných trafostanic v majetku EGD – TS 208 a TS 209 - umístěných na ul. Družstevní v Brně,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy dvou stanovišť komunálního odpadu u bytových domů Sibiřská 60 a 62“ se společností Středisko OS Brno, s. r. o., Mojmírovo náměstí 75/2, Brno, jehož předmětem je změna rozsahu a ceny díla,
• schválila
uzavření dohody o spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., se sídlem Modřická 979/75, Moravany u Brna (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ na základě dohody dostává zdarma potraviny, které následně rozděluje osobám v sociální tísni dle aktuální potřebnosti).

Dana Filipi, místostarostka