Na svém IX. zasedání 18. dubna 2024 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 29. 2. 2024,
• projednalo
žádosti o vyjádření k prodejům pozemku.

Na své 26. schůzi 23. dubna 2024 rada městské části:
• schválila
organizační změny v souvislosti s přesunem agendy stavebního úřadu z Úřadu městské části na Magistrát města Brna,
• stanovila
výši úplaty za vzdělávání v příspěvkových organizacích (MŠ a ZŠ) zřizovaných městskou částí od 1. 9. 2024 v souladu s novelou §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve výši 900 Kč/měsíc za předškolní vzdělávání v MŠ, 300 Kč/měsíc za zájmové vzdělávání ve školních družinách ZŠ,
• schválila
poskytnutí věcného daru pro JUNIOR JUDO BRNO, z. s., se sídlem Renčova 14, Brno, na IV. ročník turnaje Řečkovický nářez pro dětské a žákovské kategorie v judu ve formě balíčků v celkové hodnotě do 30 000 Kč,
• schválila
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostranství mezi bytovými domy Novoměstská a Boskovická“ nabídku předloženou uchazečem Ing. Luďkem Burešem, se sídlem Podskalská 421/22b, Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedeným uchazečem,
• souhlasila
se stavbou „Nástavba, přístavba a stavební úpravy provozní budovy SK Řečkovice, z. s.“, jejíž provedení se dotkne svěřených pozemků města Brna, a s prováděním nutných prací na těchto pozemcích, které se stavbou přímo souvisí,
• schválila
s účinností od 1. 5. 2024 novou výši nájemného/pachtovného z pozemků v k. ú. Řečkovice a k. ú. Mokrá Hora u nově uzavíraných nájemních/pachtovních smluv,
• schválila
smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace oprav komunikací v roce 2025 se ZPI, spol. s r. o., U Červeného mlýna 613/2, Brno,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na „Opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2024“ nabídku uchazeče H.K.U., spol. s r. o., Poděbradova 289/113, Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedeným uchazečem,
• schválila
zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o prověření možností realizace opatření vedoucích ke zklidnění dopravy v ulici Cupákova.
Dana Filipi, místostarostka