Na své 24. schůzi 12. března 2024 rada městské části:
• souhlasila
se zřízením dvou přípravných tříd v Základní škole Brno, Horácké náměstí 13 ve školním roce 2024/2025 z důvodu velkého množství žádostí o odklad povinné školní docházky,
• schválila
zvýšení nájemného v bytech v nástavbách domů Novoměstská 23-41 a Žitná 7, 9, 11 k 1. 4. 2024 o 5,9 %, tj. o výši danou koeficientem vyjadřujícím průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací za rok 2023,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru, Brno-Řečkovice, 2. etapa (SO 21 – toalety)“ nabídku předloženou společností P. P. Architects, s. r. o., se sídlem Slovinská 693/29, Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
příkazní smlouvu se společností S – Invest CZ, s. r. o., se sídlem Kaštanová 496/123a, Brno, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem“,
• schválila
smlouvu o dílo se společností VÝTAHY BRNO, s. r. o., Starobrněnská 334/3, Brno, jejímž předmětem je provedení díla „Revitalizace svislé zdvihací plošiny – Domov pro seniory, Hapalova 20, Brno“,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Středisko OS Brno, s. r. o., Mojmírovo náměstí 75/2, Brno, jejímž předmětem jsou stavební úpravy dvou stanovišť komunálního odpadu u bytových domů Sibiřská 60 a 62,
• jmenovala
členem komise sociální a zdravotní ke dni 13. 3. 2024 pana Josefa Kuglera.
Na své 25. schůzi 26. března 2024 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 29. 2. 2024,
• schválila
účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) k 31. 12. 2023 a současně vzala na vědomí upravené rozpočty na rok 2024,
• schválila
uspořádání ankety s názvem „Rezidentní parkování v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ ve dnech 7. a 8. 6. 2024 (souběžně s volbami do Evropského parlamentu) za účelem reprezentativního průzkumu mezi občany MČ s cílem zjistit jejich zájem o zapojení MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora do celoměstského systému rezidentního parkování v městě Brně,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídky na plnění zakázky „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13“, společnost Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, (stavební práce) a společnost GOZ GASTRO, s. r. o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, (dodavatel gastronomického vybavení) a současně schválila uzavření smluv s uvedenými společnostmi,
• projednala
návrhy změn Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně vlivů na udržitelný rozvoj území,
• schválila
smlouvu o dílo na provádění sezónní zálivky výsadeb stromů v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2024 se společností Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, Brno,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městskou částí a společností Seyfor, a. s., se sídlem Drobného 555/49, Brno, jehož předmětem je implementace nových modulů k docházkovému a personálnímu systému,
• souhlasila
s přihlášením Řečkovického HRáje do soutěže Adapterra Awards Nadace partnerství
a s podáním žádosti o poskytnutí grantu z Nadace Via na doplnění prvků v Řečkovickém HRáji,
• navrhla
program zasedání zastupitelstva městské části.

Dana Filipi, místostarostka