Městská část připomínkovala návrh Územního plánu města Brna
Rada naší městské části projednávala na konci března připomínky k návrhu nového územního plánu města Brna. Ten současný územní plán vznikl a byl schválen v roce 1994 a původně se počítalo, že bude platit do roku 2010. Už tedy „lehce“ přesluhuje. Aktuální návrh nového plánu byl vrácen do hry přibližně po roce a půl, kdy v červnu 2022 Zastupitelstvo města Brna tehdejší návrh neschválilo a vrátilo jej zpracovateli k přepracování a doplnění. Z pohledu celého města, a tedy dokumentu jako celku, je patrná snaha o kompromisnnější přístup, a v tomto duchu je více či méně celý návrh pozitivně přijímán také samosprávami jednotlivých městských částí. Je potřeba si prostě uvědomit, že takový dokument nemůže nikdy uspokojit všechny. Není možné na jedné straně vyjít maximálně vstříc všem pólům názorového spektra, těm prostavebně i protistavebně vyhraněným. A pak jsou tu samozřejmě místní specifika a opět více či méně přirozené místní zájmy.
Během posledních let naše městská část s mnoha připomínkami uspěla. Pojďme si tedy probrat konkrétní lokality, kterými jsme se zabývali. V návrhu se už neobjevuje funkce bydlení a potenciální možnost zástavby pozemků za Vodojemem nad ulicí k Západi. Podařilo se vyjmout i tzv. rezervu pro bydlení a v tomto místě zůstává plocha pro rekreaci. Oproti tomu zůstává funkce bydlení nad ulicí Lacinova. Dle požadavku městské části dochází ke snížení výškové úrovně budov v lokalitě bývalých kasáren za ulicí Žilkova. V případě kasáren zůstává podmínka zpracování územní studie, což v praxi znamená, že ani po schválení územního plánu zde cesta k výstavbě nebude tak přímá.
Dlouhodobě nesouhlasíme s rozšiřováním zástavby v Jehnicích a Ořešíně. Důvod je nasnadě a je obecně znám. Nepovažujeme toto rozšiřování za souladné s dopravním napojením do města přes jedinou komunikaci, vedoucí ulicemi Tumaňanova a Jandáskova. Za dílčí úspěch lze považovat snížení výškové úrovně u ploch bydlení na hladinu „1“, tj. rezidenční nízkopodlažní zástavbu. Přesto se dál nechceme vzdávat.
Místem, kde naše rada požadovala nižší intenzitu zástavby, je areál bývalé Geofyziky. Argumentem pro výškovou hladinu „5“ v jedné části je nepochybně výška stávající budovy. Oproti tomu jsme chtěli nižší úroveň západním směrem k ulici Jabloňová. I tuto připomínku podáváme znovu. Čemu jsem naopak osobně příliš neporozuměl, byly veřejné výstupy některých zastupitelů. Pokud například jeden zastupitel nejdříve hlasuje pro zařazení části pozemku pod MŠ Škrétova do plochy „občanské vybavenosti“, Magistrát města Brna této připomínce vyhoví, a ten stejný člověk potom veřejně horuje pro změnu na „zeleň“, můžeme to chápat možná jako politickou kampaň, ale jen stěží jako věcný příspěvek.
Co bude následovat během příštích měsíců? Odbor územního plánování a rozvoje Magistrát města Brna jako pořizovatel provede ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocení doručených stanovisek a připomínek. Potom zajistí u Kanceláře architekta města Brna jako zpracovatele vyhotovení upravené verze Návrhu územního plánu pro veřejné projednání, které bude předem oznámeno. Veřejné projednání se bude konat za účasti veřejnosti.

Ing. Stanislav Michalík
předseda Komise majetkové a rozvoje RMČ