Město Brno zachovává výši poplatku ve stejné výši již dvanáctým rokem
Sazba poplatku: 670 Kč
Splatnost poplatku: 31. 5. 2024
Kdo, má povinnost platit?
a) Fyzické osoby přihlášené ve městě Brně k pobytu (u občanů ČR jde o trvalý pobyt, u cizinců stačí, aby v Brně pobývali déle než 3 měsíce).
b) Fyzické a právnické osoby, které mají na území města ve vlastnictví byt, stavbu určenou k rekreaci nebo rodinný dům, v němž není nikdo přihlášen k pobytu.
Od roku 2022 jsou poplatníky nejen fyzické, ale i právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitost podléhající zpoplatnění (pro právnické osoby bylo zřízeno také speciální číslo účtu).
Ti z Vás, kteří jste ve městě Brně v postavení poplatníka několikrát (např. z titulu přihlášení k pobytu a zároveň z titulu vlastnictví nemovité věci), můžete platit poplatek v jedné souhrnné platbě na své rodné číslo.
Všichni vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost, stejně jako cizinci, kteří v Brně pobývají. Poplatková povinnost může u jedné fyzické osoby nastat v obou případech, jak podle písmena a), tak i podle písmena b), může se tedy kumulovat.
Výjimku z placení mají senioři, kteří v daném roce platby dosáhli nebo dosáhnou věku 70 let a více. * Osvobozeny jsou také děti, které roce 2024 nedosáhnou 4 a více let věku. Osvobození od poplatku z důvodu věku není třeba žádným způsobem dokládat.
* Pokud osobě osvobozené z důvodu věku vznikla současně poplatková povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci podléhající zpoplatnění, pak se osvobození na tento důvod NEVZTAHUJE a poplatek je nutné uhradit.
Osvobozeno je dále třetí a každé další dítě. Důležité upozornění platí pro rodiče, kteří chtějí uplatnit osvobození pro své třetí a další dítě, aby nezapomněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím elektronického formuláře. Tato povinnost je podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození a je nutné ji splnit nejpozději do data splatnosti. Pokud není splněna ohlašovací povinnost, po datu splatnosti nárok na toto osvobození ze zákona zaniká.
Platba za více osob
Pokud chcete bezhotovostně zaplatit za více osob v jedné platbě, musíte znát rodná čísla (variabilní symboly) a zaplatit na městském e-shopu www.brnoid.cz. Formulář společného zástupce pro společnou platbu na webu již nenajdete, tento způsob již zcela nahradil městský e-shop. Uhradit poplatek za více osob v jedné platbě můžete také při platbě na pokladně. Když budete chtít platit bezhotovostním převodem např. v internetovém bankovnictví nebo složenkou, musíte použít jeden příkaz (jednu složenku) na každého poplatníka. Nevpisujte prosím rodná čísla do zpráv pro příjemce, taková platba se nepřiřadí automaticky!
Kdo je dále osvobozen a kde najdu formuláře a další informace;
www.brno.cz/odpady
Zde zjistíte aktuální stav na Vašem poplatkovém účtu: https://posoh.brno.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/
Mohu i v letošním roce čerpat dotaci na šalinkartu?
Ano, podmínkou pro získání dotace je zcela vyrovnaný stav předpisů a úhrad poplatku za odpad, včetně letošního roku. Nejpozději tedy při podávání žádosti o dotaci uhraďte i poplatek za komunální odpad, aby mohla být dotace schválena. Veškeré informace naleznete na: https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/.
Dobré dny přeje Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.