Na své 13. schůzi 21. června 2023 rada městské části:
• schválila
poskytnutí věcného daru ve formě nákupu knih a materiálu na podporu aktivit pro děti v hodnotě do 20 000 Kč Knihovně Jiřího Mahena, pobočce Brno-Řečkovice,
• souhlasila
se zvýšením kapacity Základní školy Eduard, Terezy Novákové 64, jejímž zřizovatelem je společnost Edutalent, s. r. o., Ernsta Macha 866/27d, Brno-Chrlice, ze současných 50 na 125 žáků,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu na ulici Medlánecká se spolkem Orel jednota Brno-Řečkovice, jako pronajímatelem, za účelem uspořádání kulturní akce „Vavřinecké hody 2023“ ve dnech 12. a 13. 8. 2023,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 13. 10. 2022 se společností Tocháček, spol. s r. o., se sídlem Slovinská 2958/36, 612 00 Brno, na provedení díla „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru – 1. etapa“, kterým se cena zvyšuje o 1 555 383 Kč bez DPH,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „ZŠ Novoměstská – revitalizace venkovního koutku pro družinu“ nabídku předloženou společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• požádala
Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, aby v koordinaci s MČ Brno–Královo Pole pro území mezi Zamilovaným hájkem a ulicí Myslínovou (novým územním plánem nazvané jako „Lokalita KP-8 Čertův mlýn, s přesahem do ulice Myslínovy a přilehlého okolí“ pořídil územní studii, která by vyřešila mj. kapacitní parkování před nástupem do klidové zóny — území podél Ponávky,
• požádala
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, o přijetí opatření ke zklidnění provozu na ulici Terezy Novákové (úsek od křižovatky Žilkova – Terezy Novákové – směr areál U Mravence) a prověření možnosti snížení rychlosti na 30 km/h.

Na své 14. schůzi 1. srpna 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 6. 2023,
• schválila
smlouvu o technickém zabezpečení Vavřineckých hodů 2023 s panem Antonínem Žákem, se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je technické zabezpečení Vavřineckých hodů 2023,
• schválila
nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor v objektu sokolovny na ulici Vážného 19 na cvičení seniorů,
• schválila
smlouvu o dílo se společností JN TOP servis, s. r. o., se sídlem Meluzínova 3780/13, 615 00 Brno, jejímž předmětem je provedení díla „Výměna kotle a montáž komínu v objektu Svatovavřinecký dvůr“,
• schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 13. 10. 2022 se společností Tocháček, spol. s r. o., se sídlem Slovinská 2958/36, 612 00 Brno, na provedení díla „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru – 1. etapa“, kterým se cena snižuje o 7 073,19 Kč bez DPH,
• schválila
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s firmou CRAFTBEER, s. r. o., se sídlem Kořenského 879/19, 621 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů), spočívající ve změně termínu konání akce (z 18.-19. 8. 2023 na 8.-9. 9. 2023),
• schválila
smlouvy o uzavření budoucích nájemních smluv se společností SAKO Brno SOLAR, a. s., na pronájem částí střech a dalších prostor k umístění technologického zázemí nezbytného k provozu fotovoltaických panelů na střechách školských zařízení zřizovaných MČ,
• schválila
smlouvu o dílo se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, jejímž předmětem je oprava chodníku Hapalova u domova pro seniory, dlažby před kostelem sv. Vavřince na Palackého náměstí a chodníku u bytového domu Škrétova 4-6,
• schválila
přijetí neinvestičních transferů z rozpočtu města Brna ve výši 100 tis. Kč na údržbu projektu „ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště“ a ve výši 100 tis. Kč na údržbu projektu „Řečkovický HRáj“.

Dana Filipi, místostarostka