hruzaMěstská část nakonec v roce 2022 hospodařila s přebytkem

Na svém červnovém zasedání zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření za rok 2022. Rozpočet na rok 2022 byl sice původně schválen s deficitním financováním, výsledné hospodaření městské části ale nakonec skončilo v přebytku, a to s celkovými příjmy ve výši 183,5 mil. korun a výdaji 120,2 mil. korun. V roce 2022 se opět podařilo získat do rozpočtu městské části výrazné příjmy navíc. Díky tomu se podařilo financovat například další části projektu „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru“, revitalizaci parků či sídelní zeleně nebo také adaptaci bývalé kotelny na MŠ Měřičkova na novou třídu. Součástí tohoto rozpočtu bylo také zajištění rekonstrukce bytových domů na Novoměstské. Nemalá část prací na těchto projektech se ale z hlediska financování objeví ve výdajové stránce rozpočtu až v roce 2023.

Hospodaření městské části v předchozích letech

V mil. Kč                 2017      2018       2019       2020        2021
Příjmy celkem        112,1     110,5        91,7       125,2       143,8
Výdaje celkem       110,2     112,3        93,2       117,4       122,7
Saldo rozpočtu      +1,8        -1,8          -1,5         +7,8       +21,1

Příjmová stránka rozpočtu se tak oproti roku 2021 zvýšila o téměř 40 mil. korun. Největší vliv na tento nárůst měly již zmíněné dotace a transfery z rozpočtu města Brna a Jihomoravského kraje. K růstu přispěly i vyšší nedaňové příjmy, kam spadají například příjmy z vlastní činnosti, pronájmů apod. Mezi nejsilnější výdajové oblasti již tradičně patří vzdělávání a školské služby, bydlení, komunální služby a územní rozvoj či státní správa a územní samospráva. Meziročně si pak oproti roku 2021 nejvíce polepšila právě oblast školství, dále pak také například oblasti sociální péče, ochrany životního prostředí nebo kultury.
Důležitým prvkem hospodaření městské části jsou také investice směřující do obecního majetku. Proto se dlouhodobě snažíme držet v rámci rozpočtu významný podíl kapitálových výdajů, které reprezentují tuto snahu. Jde tradičně o investice do škol a školek, parků a zeleně, chodníků nebo dětských hřišť a sportovišť. V rámci přezkoumání hospodaření městské části za rok 2022 externí auditorskou společností nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Filip Hrůza
místostarosta