Na své 11. schůzi 17. května 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 4. 2023,
• schválila
uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2023“ s FT Records, s. r. o., Banskobystrická 205/24, 621 00 Brno,
• schválila
smlouvu o dílo se společností DBEST living, s. r. o., Křenová 504/53, 602 00 Brno, jejímž předmětem je vybudování stanoviště na tříděný odpad v ulici Renčově, p. č. 3966/99,
• schválila
smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace oprav komunikací v roce 2024 se společností ZPI, spol. s r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno.

Na své 12. schůzi 7. června 2023 rada městské části:
• souhlasila
s ukončením realizace veřejné sbírky – shromažďováním dobrovolných finančních prostředků za účelem ochrany kulturních památek a tradic – obnova a úprava historického areálu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 6. 2023 a s použitím shromážděných dobrovolných finančních prostředků v rámci akce Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru nejpozději do 30. 9. 2023 vč. vyúčtování veřejné sbírky KÚ JMK,
• schválila
smlouvu o poskytování služeb se společností COMIMPEX, spol. s r. o., se sídlem Haškova 17, 638 00 Brno, jejímž předmětem je zajištění realizace audiovideopřenosů ze zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• schválila
smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a společností Seyfor, a. s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno, jejímž předmětem je dodávka, nasazení a zprovoznění programového a technického vybavení pro evidenci docházky, personalistiku a odměňování, a současně licenční smlouvu s uvedenou společností, jejímž předmětem je užívání programového vybavení pro zpracování dat,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 11. 2022 se společností MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, na provedení díla „Oprava zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“, spočívající ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Novoměstská 21, Brno“ nabídku předloženou uchazečem Ing. Luďkem Burešem, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Oprava výměníku objektu města Brna při ulici Hapalova 22“ nabídku předloženou společností MT-mont, s. r. o., se sídlem Marie Pujmanové 281/4, 602 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila
s provedením generální opravy veřejného osvětlení v ulicích Renčova, Kremličkova a Škrétova spočívající ve výměně stožárů a kabelů ve stávající trase, přeložce veřejného osvětlení (kabelová trasa, 35 ks stožárů VO a dvě rozpínací skříně) a doplnění (12 nových světelných míst a 5 nových rozpínacích skříní),
• souhlasila
s provedením připojení části ulice Podhájí mezi parcelami p. č. 3358 a p. č. 3257 v k.ú. Řečkovice na vodovodní řad, a současně požádal Investiční odbor Magistrátu města Brna o realizaci akce.

Na svém V. zasedání 15. června 2023 zastupitelstvo městské části:
• schválilo
účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účetní období roku 2022,
• souhlasilo
s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2022, a to bez výhrad a schválilo závěrečný účet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2022,
• schválilo
dodatky č. 14 ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací,
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 4. 2023,
• vzalo na vědomí
plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 30. 4. 2023.

Dana Filipi, místostarostka