04 na webMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu:
garáž bez č. p./č. e. o výměře 19 m2 na pozemku p. č. 861 v k.ú. Řečkovice.
Nabídky s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a s návrhem měsíčního nájemného (min. 1 500,- Kč/měsíc) přijímá Odbor správy majetku ÚMČ. Nabídky mohou zájemci podat do 20. 8. 2023 v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřených obálkách, označených adresou uchazeče a nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem garáže“.

Další informace poskytne p. Daniela Širhalová, Odbor správy majetku, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 722.