hruzaŘečkovické jaro ve znamení nových projektů, v létě nás čeká rekonstrukce Hradecké
Po debatě k úpravě prostranství pod řečkovickým hřbitovem následovala v dubnu veřejná diskuze k další z významné zelené části naší městské části, která by se měla brzy proměnit k lepšímu. Tentokrát jsme řešili projekt revitalizace zámeckého parku, ke kterému si veřejnost vyslechla názory zástupců radnice i samotné autorky paní architektky Evy Wagnerové. Po úvodním představení projektu a jeho východisek, kterého se ujal starosta městské části Marek Viskot, představila paní architektka postupně celý projekt a jeho filozofii. Její návrh úprav plně koresponduje se stávajícími podmínkami, zohledňuje místní specifika i historii. Snaží se reflektovat přítomné dominanty – ať už s ohledem na zdejší pomník, či na místní malé hřiště. Součástí projektu by mělo být potřebné zpevnění některých zdí, zkrášlení vstupu do parku ze strany radnice nebo nově také vybudování malého altánku, odkazujícího na ten původní z minulosti. Vhodným způsobem bude doplněno několik laviček, aby bylo možné parčíkem nejen procházet, ale také v něm pohodlněji strávit klidnou chvíli. Autorka v projektu myslela i na místní faunu. V rámci parčíku by se tak měly objevit drobné vodní prvky pro občerstvení zvířat, například ve formě balvanů a podobných přirozených sběračů vody. Je potřeba tímto poděkovat všem zájemcům o řešenou lokalitu za aktivní účast, bohatou diskuzi, otázky i náměty. A rád bych při této příležitosti také připomněl portál https://reckovice.pincity.cz/, kde jsou k dispozici základní informace ke všem plánovaných, započatým či už hotovým projektům v naší městské části.

01 Informace foto 1V jednom z minulých čísel našeho zpravodaje jsem informoval o průběhu příprav a realizace vítězných projektů z Participativního rozpočtu města Brna, kterých je v naší městské části hned několik a které postupně směřují do finální realizace. Jedním z těchto očekávaných vítězných projektů je projekt „ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště“ od navrhovatele Jana Vaculína. Díky projektu vzniklo na tomto oblíbeném odpočinkovém místě dětské hřiště a workoutové prvky pro rozšíření možností trávení volného času. Projekt se musel během své realizace vypořádat s určitými omezeními, spojenými s charakterem záplavového území v dané lokalitě, což se podařilo. V úterý 18. dubna se tedy v Zamilovaném hájku mohlo uskutečnit slavnostní otevření nově vybudovaného hřiště za účasti navrhovatele Jana Vaculína, starosty městské části Marka Viskota, radního města Brna Filipa Chvátala či radního městské části Petra Bořeckého.

 


01 page1 1Jelikož se v tuto chvíli jaro postupně překlápí do léta, dovolte mi informovat vás také o plánované rekonstrukci ulice Hradecké. V rámci komplexní rekonstrukce celé komunikace I/43 proběhne v letošním létě několik dílčích oprav, které bohužel opět zasáhnou i naši městskou část. Tyto opravy by měly přispět k dílčímu odhlučnění této komunikace, byť dlouhodobě žádáme o další a zásadní úpravy, jako například o tichý asfalt či další protihluková opatření. Už v loňském roce v ŘEČI informoval kolega místostarosta Černý o tom, že naše městská část chápe potřebu oprav této státem spravované komunikace, ale nesouhlasí s rozdělením těchto prací do více let s ohledem na související zátěž pro naše obyvatele. Bohužel jsme v tomto nebyli vyslyšeni, a tak nás i letos čeká rekonstrukce této strategické komunikace, která se bude primárně týkat opravy dilatačních závěrů mostů a sanace opěrné zdi Hapalova.
První etapa letošních oprav na tomto úseku ulice Hradecké ve směru na Brno (na úrovni mezi Gromešovou a Novoměstskou) začne dle aktuálních informací od Ředitelství silnic a dálnic 1. 7. a bude trvat 31 dní. Důležité je, že během oprav zůstanou v obou směrech zachovány dva jízdní pruhy. Omezení na komunikaci bude probíhat během léta v takové podobě, že se vždy uzavře část jednoho směru a jeden pruh bude veden v protisměru. Od 1.7. se navíc na 60 dní zavře rampa sjízdná na Hapalovu ulici kvůli potřebné sanaci opěrné zdi.

01 page2 1Druhá etapa rekonstrukce části hlavní komunikace Hradecké by pak měla probíhat od 1. 8. opět 31 dní. Omezení provozu je plánováno přes léto, aby se dopady na omezení dopravy soustředily na prázdniny. Během jednání s ŘSD jsme proto usilovali o co nejkratší lhůty, což se nakonec podařilo. Místo původního data dokončení obou etap 18. 9. bylo nově slíbeno celkové dokončení rekonstrukce k 31. 8. Požadovali jsme také kontrolu výstupů, aby se neopakovala situace z minulého roku. Řešili jsme také zajištění odpovídajících objízdných tras, aby nedocházelo ke hromadění dopravy a minimalizovaly se dopady na městskou část. Nadále budeme tlačit minimálně na částečné otevření sjezdu na Hapalovu v co možná nejbližším termínu, aby se odlehčilo hlavnímu tranzitu. V souvislosti s touto akci vás také upozorňujeme na etapové opravy navazující ulice Sportovní v Králově Poli, které budou probíhat ve stejném období. Přeji všem hodně sil a společně s vámi se těším na dokončení všech nutných oprav a také další projekty zkrášlující naši městskou část.
Filip Hrůza
místostarosta