Na své 10. schůzi 19. dubna 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 3. 2023,
• schválila
smlouvu o spolupráci s Teplárnami Brno, a. s., jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku na konání kulturní akce Vavřinecké hody,
• schválila
smlouvu o dílo s panem Martinem Ježem, se sídlem Selská 1015/20, 614 00 Brno, na plnění zakázky týkající se opravy bytu v domě Novoměstská 41 - oprava bytového jádra a rekonstrukce elektroinstalace v pokojích,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace ve stupni studie na akci „MŠ Škrétova, adaptace bytu na novou třídu“ nabídku předloženou společností Pam Arch, s. r. o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny MŠ Novoměstská 1, Brno“ nabídku předloženou společností MT-mont, s. r. o., Marie Pujmanové 281/4, 602 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostranství u bytových domů ul. Žitná a Novoměstská, Brno“ nabídku předloženou společností P.P. Architects, s. r. o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• zrušila usnesení
k výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci PARK ROKLE z důvodu nedostatečného finančního krytí akce,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Dodávka a montáž dvou konvektomatů a příslušenství do kuchyně ZŠ Horácké nám. 13“ nabídku předloženou společností GOZ GASTRO, s. r. o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• souhlasila
jako zřizovatel Základní školy Brno, Novoměstská 21, se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků v uvedeném školském zařízení z dosavadních 520 žáků na 570 žáků.

Na svém IV. zasedání 27. dubna 2023 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2023,
• projednalo
žádosti o vyjádření k prodejům pozemků,
• projednalo
návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna.

Dana Filipi, místostarostka