Na své 9. schůzi 29. března 2023 rada městské části:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 28. 2. 2023,
• schválila
účetní závěrku a výsledky hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) k 31. 12. 2022,
• vzala na vědomí
zajištění provozu v jednotlivých mateřských školách v období letních prázdnin 2023,
• schválila
dohodu o centralizovaném zadávání se statutárním městem Brnem – centralizovaný nákup energií na rok 2024,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Michal Hrnčíř, s. r. o., se sídlem Divadelní 614/6, 602 00 Brno, jejímž předmětem je provedení opravy havárie vodovodního rozvodu v objektu ZŠ Horácké nám. 13,
• schválila
nový Provozní řád sálu, venkovního areálu a příslušenství v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, Brno, a nový Provozní řád sálu a příslušenství v bytovém domě Renčova 5, Brno, s účinností od 1. 7. 2023,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části parkoviště na Palackého nám. s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice, se sídlem Prumperk 85/3, 621 00 Brno, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně divadelního festivalu „Full of life“ dne 20. 5. 2023,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na „Opravy komunikací v Řečkovicích v roce 2023“ nabídku uchazeče ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v letech 2023 a 2024 s firmou Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno,
• schválila
smlouvu o dílo na provádění sezónní zálivky výsadeb stromů v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2023 se společností FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno.

Dana Filipi, místostarostka