Na své 5. schůzi 15. prosince 2022 rada městské části:

• schválila
smlouvu se společností SafeThing, s. r. o., se sídlem Palackého třída 1178/57, Brno, jejímž předmětem je výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci a dokončení díla „Oprava a zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“,
• schválila
smlouvu se společností S – Invest, s. r. o., se sídlem Kaštanová 123a, Brno, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci díla „Oprava a zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“,
• schválila
udělení plné moci k vydávání souhlasu vlastníka nemovitostí s umístěním a provozem výrobny elektřiny na školských objektech Ing. Petru Nezvedovi, řediteli společnosti SAKO Brno Solar, a. s., se sídlem Jedovnická 2, Brno.

Na svém II. zasedání 15. prosince 2022 zastupitelstvo městské části:
• schválilo
rozpočet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2023,
• schválilo
návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství – na rok 2023,
• schválilo
následující termíny svých zasedání v roce 2023: 23. 2., 27. 4., 15. 6., 14. 9., 14. 12.,
• navrhlo
Zastupitelstvu města Brna změnu obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody základních a mateřských škol, a to: odstranění ulice Medlánecká ze spádové oblasti ZŠ Brno, Hudcova 35, z důvodu duplicitního zařazení do spádové oblasti ZŠ Hudcova a současně do spádové oblasti ZŠ Horácké náměstí 13 s tím, že nadále bude ulice Medlánecká uvedena pouze ve spádové oblasti ZŠ Horácké náměstí 13, a odstranění ulice Medlánecká ze spádové oblasti MŠ Brno, Hudcova 47, z důvodu duplicitního zařazení do spádové oblasti MŠ Hudcova a současně do spádové oblasti MŠ Škrétova 2 s tím, že nadále bude ulice Medlánecká uvedena pouze ve spádové oblasti MŠ Škrétova 2,
• neschválilo
pozastavení zakázky „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru – I. etapa“.

Dana Filipi, místostarostka