V rámci zajištění veřejných služeb pro obyvatele zřizujeme jako městská část mimo jiné i dvě základní školy. Jejich rozvoj je pro nás důležitý, protože podle nás kvalitní a dostupné školství přímo souvisí s kvalitou života v městské části. Jak na tom naše školy jsou z hlediska kvality, se snažíme sledovat průběžně. Velmi cennou zpětnou vazbou o stavu konkrétní školy pak bývá odborná činnost České školní inspekce a inspekční zpráva. V listopadu minulého roku proběhla jedna taková inspekce na ZŠ Horácké náměstí. Celkové hodnocení ZŠ Horácké náměstí dopadlo z hlediska inspekce velmi pozitivně.
Mezi pozitiva fungování základní školy inspekce řadí například fungující a efektivní systém řízení, inspirativní vedení a promyšlenou strategii vzdělávání, kvalitně zpracované a také nastavené a průběžně kontrolované Koncepce rozvoje školy, dobré fungování pedagogické rady školy směrem ke zkvalitňování vzdělávacího procesu nebo také školního poradenského pracoviště, pozitivní klima ve škole i možnosti participace žáků na fungování školy, příjemné a postupně modernizované zázemí školy, a to jak vnitřní, tak venkovní, přínosná spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity či průběžná spolupráce a setkávání s rodiči žáků a mnoho dalších aspektů.
Vedení školy podle výsledků zprávy aktivně podporuje vzájemnou spolupráci pedagogů, sdílení jejich zkušeností a inspirativní praxe uplatňované při vzdělávání žáků, což má pozitivní vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání. Využívané didaktické postupy rozvíjely v průběhu vzdělávání v nadstandartní míře klíčové kompetence žáků, zejména komunikativní a sociální dovednosti. Promyšlená vzdělávací strategie uplatňovaná ve výuce matematiky rozvíjí logické a kreativní myšlení žáků a má pozitivní dopad na výsledky jejich vzdělávání. Účelně nastavená a realizovaná činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje komplexní podporu všem účastníkům vzdělávacího procesu, což má kladný vliv na školní klima a úspěšnost žáků při vzdělávání.
V rámci identifikace slabých stránek školy inspekce uvedla pouze menší prostor věnovaný v rámci hodin vyhodnocování vzdělávacích cílů či menší míru diferenciace zadávaných úkolů pro optimální naplnění individuálních potřeb.
Na základě doporučení uvedených školní inspekcí byly vedením školy formulovány odpovídající opatření vedoucí k naplnění těchto doporučení. Jedná se například o posílení možností vzdělávacích aktivit pro pedagogické zaměstnance, efektivnější využívání žákovských portfolií, důraz na zkvalitnění závěrů hodin z hlediska pedagogů nebo také zefektivnění činnosti asistentů pedagogů a posílení spolupráce s učiteli.
Filip Hrůza
místostarosta