fotka starosty oříznutáÚzemní plán: Naše městská část byla aktivní a uspěla s připomínkami

V tomto roce bude pokračovat projednávání návrhu nového územního plánu města Brna. O jeho potřebě není žádných pochyb, především s ohledem na zastaralost stávajícího plánu. To však neznamená, že musíme v pasivní roli akceptovat vše, co je nám navrženo. Právě naopak, je potřeba být aktivní a obezřetný. Zastupitelstvo naší městské části proto podalo už téměř čtyřicet připomínek, týkajících se našeho území Řečkovic a Mokré Hory.

V listopadu 2020 jsem se osobně zúčastnil projednání našich připomínek s pověřeným zastupitelem města Brna pro územní plánování Filipem Chvátalem, a to za přítomností zástupců Kanceláře architekta města Brna. Letos v lednu jsem se pak s místostarostou René Černým zúčastnil jednání Rady města Brna, kde jsme řešili nejvýznamnější lokality naší čtvrti. Výsledek mě těší, klíčové připomínky se nám podařilo prosadit.

Co se týče lokality za ulicemi K Západi a Lacinova, dlouhodobě jsme odmítali poměrně rozsáhlou a dopravně špatně napojitelnou výstavbu ke kopci Zápaď. Z úrovně města naopak byly průběžně činěny kroky minimálně k prověření možnosti umístit zde plochy pro bydlení. Tyto snahy jsme registrovali v minulosti a výstavba zůstala navržena i v plánu novém. Město však nakonec akceptovalo požadavek našeho zastupitelstva a větší část území zůstane pojata jako zahrádky s tím, že pouze menší část plochy nad ulicí Lacinova bude vyčleněna pro rodinné domy. Tento požadavek městu adresovala většina vlastníků tamních pozemků. Výstavbě směrem k Západi jsme tak snad konečně zabránili.

V případě lokality v proluce Terezy Novákové, směrem k ulicím Družstevní a Škrétova, byla mezi všemi zastupiteli stoprocentní shoda na tom, aby tyto pozemky zůstaly stavebními. Chtěli jsme ovšem, aby část pozemku pod Mateřskou školou Škrétova mohla být do budoucna využita jako plocha veřejné vybavenosti, která umožňuje široké využití pro veřejnou potřebu (rozšíření školky, seniorské bydlení). Také tuto změnu se nám podařila prosadit, což považuji za nesmírně důležité.

Největší částí území, ke které se zcela pochopitelně upíná největší pozornost, je rozvojová lokalita bývalých řečkovických kasáren. Zde je potřeba zdůraznit fakt, že pokud by někdo čekal, že samotný územní plán vyřeší takovou lokalitu dopodrobna, bude zákonitě zklamán. Po obecném koncepčním dokumentu to z podstaty věci nelze chtít. Je proto dobře, že pro řečkovická kasárna je nepřekročitelnou závaznou podmínkou budoucí zpracování územní studie, která teprve bude definovat konkrétní podmínky. Do té doby uplyne ještě spousta času a podmínka vypracování studie nyní působí de facto jako stavební uzávěra.

V každém případě je podstatné zmínit, že kasárna jsou z městského pohledu rozvojovou lokalitou naprosto logicky. Po desítky let se jedná o stavební pozemky. Také pro městskou část je lepší, aby zde jakákoliv výstavba probíhala na základě jasně definovaných pravidel, a nikoliv živelně. Zároveň je iluzorní představa, že pouhé snížení výškové úrovně je všelékem. Pokud výstavba v tak rozsáhlém území nebude doprovázena adekvátním dopravním napojením, přetíží se stávající komunikace. Například zdánlivě líbivá nulová varianta, prosazovaná Medlánkami, by znamenala další zatěžování křižovatky u konečné tramvaje č. 1 a směrem na sever ulic Terezy Novákové a Žilkova. Vítám proto, že vše směřuje ke kompromisu a komunikace dopravně napojující kasárna by měla vést směrem k Ivanovicím, přesněji ke Globusu na Hradeckou radiálu. Začne však až v severní části území nad kasárnami a nepovede směrem na Medlánky (oblíbená vycházková trasa směrem z Renčovy ulice a Duhových Polí). To je akceptovatelná varianta za současného splnění podmínky, že už se nebude dále rozvíjet nové sídliště v Medlánkách, a nebude tak více zatěžována křižovatka na konečné tramvaje a silnice přes Duhová Pole, Renčovu a Družstevní.

Závěrem chci pověřenému zastupiteli pro územní plánování a členům Rady města Brna poděkovat za věcnou a konstruktivní diskusi. Přestože jsme k původnímu návrhu měli mnoho připomínek, naprostou většinou se nám je podařilo prosadit.

Marek Viskot
Váš starosta