Na svém XII. zasedání 17. prosince 2020 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
• vzalo na vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) na rok 2021,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) ve výši 6 000 000 Kč na akci „Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice“,
• projednalo žádosti o prodej a výkup pozemků,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2021: 18. 2., 22. 4., 17. 6., 16. 9., 16. 12.

Dana Filipi, místostarostka