I přes turbulentní vývoj roku 2020 proběhly přípravy a schválení rozpočtu městské části na rok 2021 tradičně dle předem schváleného harmonogramu. Návrh rozpočtu byl schválen na prosincovém zastupitelstvu. Jeho sestavování nebylo ve stínu roku 2020 jednoduché. Samo město Brno, jehož jsme součástí, počítalo na rok 2021 s výraznými omezeními a půjčkou s cílem udržet kvalitu a dostupnost veřejných služeb ve městě při současném udržení co nejvíce plánovaných investic. Negativní dopady na příjmy města se ale, jak již informoval starosta Marek Viskot v předchozí ŘEČI, naštěstí nepromítly do příjmů městských částí v plné míře. Dále jsme do příjmové stránky zapojili část zdrojů našetřených v minulosti. Na výdajové stránce jsme se zase snažili minimalizovat negativní dopady na zřízené příspěvkové organizace. Stejně jako v minulých letech byl rozpočet připraven jako proinvestiční, když investiční náklady činí cca 40 procent.

Celkové příjmy jsou naplánovány ve výši 113,3 mil. Kč a celkové výdaje v rekordní výši 130,7 mil. Kč. Jak již bylo zmíněno, plánovaný deficit rozpočtu je kryt z přebytků minulých let. Zároveň je třeba dodat, že vyšší deficit ovlivnily i některé akce z roku 2020, jejichž dokončení nakonec proběhne až v roce 2021. Část deficitu je tedy způsobena pouze vlivem rozložení financování některých akcí do dvou let. Stejně jako v minulosti očekáváme, že závěrečný účet bude z hlediska deficitu ještě příznivější. Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok plánuje v tu chvíli s jistými příjmy, nicméně v průběhu roku pak dle zkušeností doplňuje příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, a vylepšuje tak celkovou bilanci.

Příjmovou stránku nejvíce ovlivňují přijaté transfery, které se na rok 2021 daří zajistit v téměř obdobné výši jako v letech předchozích. Jak již bylo zmíněno, jedním z klíčových faktorů pro tento předpoklad je snaha města Brna minimalizovat negativní fiskální dopady na městské části. Dalším důležitým faktorem je zvýšený převod z vlastních fondů hospodaření. Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na rok 2021 si tedy sice mírně pohorší oproti předchozímu roku (cca o 0,3 mil. Kč), nicméně s ohledem na aktuální výrazné propady veřejných rozpočtů věříme, že se jedná o maximum možného.

Jak již bylo zmíněno, celkové výdaje jsou plánovány v rekordní výši 130,7 mil. Kč. Díky tomu by se mělo podařit ve všech agendách udržet stávající kvalitu a dostupnost veřejných služeb a realizovat plánované investice. V některých oblastech se dokonce podařilo oproti loňskému rozpočtu ještě přidat. Nejvíce v oblasti životního prostředí, kde dochází ke zvýšení výdajů o 3,5 mil. Kč, což znamená zvýšení o 39 procent oproti roku 2020. Další významné zvýšení plánujeme v oblasti školství, které je pro nás dlouhodobě prioritní oblastí a do kterého by mělo jít o více než 3 mil. Kč více než v roce předchozím. Další meziroční zvýšení se týká oblastí jako doprava (opravy chodníků, údržbu a čistění komunikací), sport či kultura. Detailnější přehled schváleného rozpočtu naleznete na webu úřadu. Případné dotazy k jednotlivým položkám v rozpočtu velmi rádi zodpovíme.

Letošní rozpočet je tedy specifický, ale snažili jsme se jej sestavit maximálně zodpovědně, se snahou o zajištění dosavadní kvality a rozsahu veřejných služeb, realizace plánovaných investic nebo podpory místní ekonomiky. Také díky našetřeným přebytkům z minulých let a úspěšnému hospodaření městské části bylo možné sestavit i v nelehké době proinvestiční a výdajově silný rozpočet. Dle aktuálního vývoje a dostupných informací nás opět nečeká lehký rok, na jehož konci, respektive již v jeho průběhu, snad přijdou světlejší zítřky. Stejně jako pan starosta bych tedy vyzval k jednotě, vzájemné pomoci a pochopení a také optimismu. Společně to zvládneme. Přeji Vám vše dobré - a ať jste zdraví.

04 Rozpočet grafika

Filip Hrůza
místostarosta