ReneCernyFNesouhlas s návrhem změn Územního plánu města Brna
Jak jistě mnozí z Vás víte, město Brno stále nemá vypracován a schválen územní plán, který je pro rozvoj každé městské aglomerace velmi důležitý. Z toho důvodu jsou celá léta ze starého územního plánu vyjímány návrhy na změny, které jsou poté projednány a následně schváleny či zamítnuty. Návrhy na změny podávají obce, města, kraje, podnikatelské subjekty, fyzické osoby apod. To byl také případ navrhované změny Územního plánu města Brna, týkající se plánované výstavby v Jehnicích, o kterém jsem Vás před časem v Řeči informoval. Naše stanovisko bylo nesouhlasné, zejména kvůli zvýšené frekvenci dopravy v Řečkovicích, ale zejména na Mokré Hoře.
Bohužel musím konstatovat, že s návrhy změn územní plánu se doslova, dovolte mi ten výraz, roztrhl pytel. Magistrát města Brna, resp. Odbor územního plánování a rozvoje vydal návrh Změn Územního plánu města Brna (ÚP) vybraných ke zkrácenému postupu řízení. Vedení naší městské části prostřednictvím rady městské části (RMČ) nesouhlasí se dvěma navrhovanými změnami. Jedná se o rozšiřování ploch pro výstavbu v Ořešíně, bez řešení dopadu dopravní obsluhy na obydlené území v Řečkovicích a Mokré Hoře, a to za situace, kdy v k. ú. Ořešín je značná část ploch dosud nezastavěná a jedná se tak o rozvoj jedné městské části na úkor druhé, což je, dle našeho názoru, v rozporu s úkoly a cíli územního plánování. Důvody jsou tedy stejné jako v případě plánované výstavby v Jehnicích. Druhé nesouhlasné stanovisko přijala RMČ v případě návrhu změn při ulici Měřičkova (objekt bývalých jeslí vedle mateřské školky). Důvodem je nerespektování podmínky požadované pro stanovení míry využití území. Zastupitelstvo městské části v minulosti souhlasilo s pořízením změny ÚP s podmínkou IPP (index podlažní plochy) 0,7. Nový návrh na změnu stanovuje IPP 1,5, což považujeme za nepřijatelné, umožnilo by to zástavbu ve hmotě neslučitelné s charakterem okolní zástavby. Dotčený pozemek je umístěn mezi plochou s řadovými rodinnými domy se zahradami a pozemkem s budovou mateřské školy. Zmíněná stanoviska jsem jménem městské části přednesl na veřejném projednání výše uvedených změn ÚP a budou doručena i písemně Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty foto