Na své 12. schůzi 25. 9. 2019 rada městské části:
• schválila výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na služby „Tisk zpravodaje ŘEČ“,
• schválila program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• schválila záměr pronajmout nebytový prostor v domě Novoměstská 39-41,
• schválila záměr propachtovat část pozemku v k. ú. Řečkovice (zahrádka v lokalitě Podhájí III),
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO) nabídku předloženou společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu Měřičkova 46 (bývalá kotelna) s firmou VG GROUP INVEST, s. r. o., se sídlem Kolaříkova 1, 621 00 Brno,
• souhlasila se záměrem SVJ Novoměstská 3, Žitná 21 a Žitná 23 na revitalizaci vnitrobloku a doplnění a údržbu zeleně u uvedených bytových domů, který bude předkládán k žádosti o získání dotace z programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2020“.

Na své 13. schůzi 15. 10. 2019 rada městské části:
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Tisk zpravodaje ŘEČ“ nabídku předloženou společností Gill, s. r. o., se sídlem Hapalova 42a, Brno a současně schválila smlouvu s uvedenou společností,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2020 ve dnech 7. – 9. srpna a jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2020 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,
• schválila termíny, místo a dobu uzavírání sňatků v roce 2020,
• schválila smlouvu o nájmu zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se spolkem VINNÁ LÓŽE Koštýř, zastoupeným p. Ing. Michalem Kováčem, se sídlem Pálavské náměstí 2, 628 00 Brno, za účelem uspořádání řízené degustace a souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účelem propagace uvedené akce v listopadovém čísle zpravodaje ŘEČ,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2019 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO), spočívající v prodloužení termínu dokončení díla a v navýšení ceny.

Dana Filipi, místostarostka